تاریخ 27-07-1399

ساعت 17:05

بیست و سوم مهر ؛ آغاز بازارگردانی ایران خوردرو و 7 شرکت بورسی
بیست و سوم مهر ؛ آغاز بازارگردانی ایران خوردرو و 7 شرکت بورسی
 
* سازمان بورس تهران از شروع عملیات بازارگردانی روی سهم ایران خودرو و 7 شرکت دیگر  از ۲۳ مهر خبر داد.

طبق اعلام بورس تهران: عملیات بازارگردانی سهام شرکت های ایران خودرو(خودرو) ، پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)،

حمل و نقل پتروشیمی(حپترو)، صنایع ریخته گری ایران(خریخت)، سیمان کردستان(سکرد)، سیمان سپاهان(سپاها)، سیمان شرق

(سشرق) و آلومراد (فمراد)  از 23 مهر انجام می پذیرد.

بازارگردانی ایران خودرو

بازارگردانی سامان کیش

بازارگردانی حملو نقل و پتروشیمی

بازارگردانی صنایع ریخته گری

بازارگردانی صنایع ریخته گری 2

بازارگردانی سیمان کردستان

بازارگردانی سیمان سپاهان

بازارگردانی سیمان شرق

بازارگردانی آلومراد